De specialist in Fiets-, Loop- en Outdooruitrusting

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN
VAN DE WEBSITE WWW.ALLTRICKS.NL
n°2021-08-27

PREAMBULE

Avanis is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van 148.727 euro, het hoofdkantoor is gevestigd te 7 rue de la Fosse aux Canes 28200 Châteaudun, RCS Chartres 484 395 629 FRANKRIJK. BTW-nummer FR23484395629, telefoonnummer: +33 (0)1 30 48 90 07.

Avanis is een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop op afstand, via de website www.alltricks.com en de regionale extensies (waaronder www.alltricks.fr, www.alltricks.it, www.alltricks.es, www.alltricks.pt, www.alltricks.de hierna de ‘Site’ genoemd), een site voor de uitrusting van Fietsen, Running en Outdoor activiteiten en materiaal.

De Site biedt producten te koop aan die verkocht worden door Avanis ('Avanis Producten') en producten die verkocht worden door derden ('Derden Producten').

Om op de Site te kunnen verkopen, hebben deze derden (hier de 'Verkopers van Derden') een overeenkomst met Avanis gesloten die hen aan verschillende verplichtingen onderwerpt om de dienst te garanderen en te beveiligen. De Derden Verkopers hebben hun eigen verkoopsvoorwaarden, die op de Site op de pagina van de Derden Verkoper, kunnen worden ingezien.

Aankopen van Derden Producten worden rechtstreeks gedaan tussen de Klant en de Derden Producten Verkoper. Avanis is op geen enkele manier een wederverkoper van de Derden Producten die op de Site verkocht worden, waarover Avanis geen controle heeft. Producten van Derden mogen niet door Avanis zelf geretourneerd of geruild worden, maar mogen alleen door de Derden Verkoper geretourneerd worden.


ARTIKEL 1 - TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hier de 'AV') zijn van toepassing, zonder beperking of voorbehoud, op alle producten die op de Site te koop worden aangeboden, ongeacht of het gaat om Avanis-producten of producten van derden.

Voor producten van derden geldt echter dat wanneer de algemene verkoopvoorwaarden van de derde-verkoper gunstiger zijn, de consument zich daarop tegenover de derde-verkoper kan beroepen.

Hieruit volgt dat een natuurlijke of rechtspersoon (hierna de 'Klant'), bestellingen plaatst op de Site, de Algemene Voorwaarden volledig aanvaardt.

De AV blijven van kracht totdat een nieuwe versie online wordt gezet. Daarom moet de Klant, voordat hij/zij een bestelling valideert, de AV raadplegen en valideren.

Avanis behoudt zich het recht voor om de AV op elk moment aan te passen of te wijzigen. In geval van wijziging worden de AV die van kracht waren op het moment van bestelling toegepast.


ARTIKEL 2 - KLANTENACCOUNT

Het openen van een klantenrekening en het gebruik van de Site is gratis (met uitzondering van eventuele aansluitingskosten, waarvan de prijs afhankelijk is van de operator van de elektronische communicatie), zonder enige verplichting tot aankoop. Alleen de aankoop van producten geeft aanleiding tot een betaling door de Klant.

Toegang tot de Site door Klanten is voorbehouden voor strikt persoonlijk gebruik. Bij het gebruik van de Site verklaart de Klant dat hij/zij handelt in de hoedanigheid van een particulier.

Naast de aanvaarding van de AV, is de aankoop op de Site onderworpen aan de opening van een klantenrekening. Daartoe moet de Klant de gegevens verstrekken waarmee hij/zij kan worden geïdentificeerd. Bij het openen van deze rekening en bij elke bestelling, verbindt de Klant zich ertoe alleen juiste en volledige informatie te verstrekken die overeenstemt met zijn/haar identiteit. De Klant moet deze informatie actueel houden en zal als enige verantwoordelijk zijn in geval van een fout in de bestelling of levering als gevolg van onjuiste informatie.

Om aankopen te doen op de Site, moet de Klant de vertrouwelijke identificatiecode en het wachtwoord gebruiken die hij/zij bij het openen van zijn/haar account heeft aangemaakt. De Klant verbindt zich ertoe deze geheim te houden en niet aan derden bekend te maken. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de toegang tot zijn/haar account met gebruikmaking van zijn/haar identificatiecode en wachtwoord, tenzij er bewijs is van frauduleus gebruik dat niet aan hem/haar kan worden toegeschreven.

In geval van verlies, verduistering of frauduleus gebruik van zijn/haar login en/of wachtwoord, verbindt de Klant zich ertoe de klantendienst van Avanis onmiddellijk op de hoogte te brengen door middel van het volgende contactformulier: https://www.alltricks.nl/contact


ARTIKEL 3 - INTELLECTUEEL EIGENDOM

De Site, de inhoud ervan en alle samenstellende elementen zijn creaties waarvoor Avanis en/of, in voorkomend geval, haar partners alsook de Derden Verkopers, de houders zijn van alle intellectuele eigendomsrechten en/of exploitatierechten, in het bijzonder met betrekking tot auteursrechten, databankrechten, merkrechten en modelrechten.

De Site, evenals de software, databases, teksten, informatie, analyses, beelden, foto's, grafieken, logo's, geluiden of andere gegevens die op de Site aanwezig zijn, blijven het exclusieve eigendom van Avanis of, indien van toepassing, van hun respectievelijke eigenaren met wie Avanis gebruiksovereenkomsten heeft gesloten.

De klant heeft het recht om de gegevens en informatie op de Site online te raadplegen en mag deze, voor strikt persoonlijk gebruik, afdrukken of opslaan voor een aankoop of een geplande aankoop.

Elk ander gebruik door de Klant van de Site, in het bijzonder commercieel gebruik, is verboden. Het is de Klant verboden enige informatie of gegevens van de Site te reproduceren en/of voor te stellen voor enig ander gebruik dan privégebruik. Verkopen, distribueren, uitzenden, vertalen, aanpassen, verspreiden en meedelen in welke vorm dan ook, mag ook alleen voor privégebruik.

Daarnaast onthoudt de Klant zich ervan om, op welke wijze dan ook, gegevens in te voeren die de inhoud of de weergave van de Site zouden kunnen wijzigen of ondermijnen. Voor elke hyperlink naar de Site moet vooraf de uitdrukkelijke toestemming van Avanis worden verkregen. Bovendien moet elke hyperlink, zelfs als die uitdrukkelijk door Avanis is toegestaan, op eerste verzoek van Avanis worden verwijderd. De Site is niet bedoeld als vervanging van een website.


ARTIKEL 4 - TARIEVEN

Voor leveringen van Avanis-producten binnen de Europese Unie zijn de prijzen op de Site standaard uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen.

Voor leveringen van producten van Verkopers van Derden die in de Europese Unie geregistreerd zijn en naar de Europese Unie verzonden worden, zijn de op de Site vermelde prijzen standaard uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen.

Voor leveringen buiten het gebied van de Europese Unie of van producten van Derden Verkopers die buiten de Europese Unie zijn geregistreerd, zijn de prijzen standaard uitgedrukt in euro en exclusief eventuele belastingen. De Klant verbindt zich ertoe, in voorkomend geval, alle belastingen te betalen die hem/haar door het land van levering kunnen worden opgelegd, en met name de belasting over de toegevoegde waarde en de eventuele douanerechten. Deze taken kunnen door de vervoerder worden verlangd. Avanis kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant deze belastingen en heffingen niet betaalt. De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van alle belastingen en heffingen.

Deze tarieven worden als volgt onderverdeeld.

 • Productprijzen: deze prijzen kunnen te allen tijde door Avanis en de Derden Verkopers worden gewijzigd. In geval van wijziging wordt echter de verkoopprijs toegepast die geldt op het moment van bestelling. De op de Site vermelde prijzen zijn exclusief leveringskosten, tenzij anders vermeld.
 • Vouchers: vouchers, kortingen, promotiecodes en getrouwheidsbonnen uitgegeven door Avanis zijn niet cumuleerbaar en kunnen enkel gebruikt worden voor Avanis producten. Avanis vouchers, kortingen, promotiecodes kunnen niet toegepast worden op producten van derden.
 • Leveringskosten: de leveringskosten zijn afhankelijk van de producten en de leveringswijze die de Klant kiest uit de leveringswijzen die door Avanis en de Derden Verkopers worden aangeboden. Voor elke bestelling worden de leveringskosten opgesplitst tussen de Avanis-producten en de leveringskosten van de Derden-verkoper. Deze kosten worden aangegeven wanneer de Klant de leveringswijzen selecteert, en kunnen op elk moment worden geraadpleegd in de rubriek 'Leveringen' van de Site en in de specifieke Algemene Verkoopvoorwaarden van Derden Verkopers.

Het bedrag (prijs van het product en leveringskosten) vermeld in de bestellingsbevestiging door Avanis of de Derden Verkopers is de totale prijs die door de Klant moet worden betaald.


ARTIKEL 5 - BESTELLINGEN

Elke door de Klant gevalideerde bestelling vormt een onherroepelijke aanvaarding van het verkoopcontract dat enkel kan worden gecontesteerd binnen het kader van de inhoud van de AV en de AV van de Derden Verkoper.

De bestelprocedure in twee stappen (met een 'dubbele klik'), gecombineerd met de identificatie procedure en de bescherming van de integriteit van de berichten, vormt de bevestiging van het verkoopcontract

Avanis zal de ontvangst van de bestelling bevestigen aan de Klant door een bevestigingsemail te sturen.

De Klant kan de bestellingsinformatie in de rubriek 'mijn bestellingen' op het klantenaccount terugvinden.

Avanis behoudt zich het recht om elke bestelling te annuleren van een Klant waarmee een geschil bestaat.

De door de Klant tijdens het bestelproces verstrekte informatie is bindend voor de Klant: in geval van een fout in deze informatie, en in het bijzonder in het e-mailadres en de contactgegevens van de ontvanger, kan Avanis niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om het product te leveren. Elk door de Klant aangegeven adres wordt als foutloos beschouwd.

In geval van retourzending wegens gebrek aan informatie en/of een vergissing van de Klant, zullen de door deze retourzending veroorzaakte kosten aan de Klant worden gefactureerd.

Voor Producten van Derden (externe verkopers) wordt elke betrokken externe Verkoper door Avanis op de hoogte gebracht en heeft hij/zij 48 werkuren de tijd om de beschikbaarheid van de producten te bevestigen. Indien de Derde Verkoper niet binnen 48 werkuur reageert op de vraag naar beschikbaarheid van de producten nadat Avanis de bestelling heeft gemeld, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt de rekening van de Klant niet gedebiteerd.

De Derde Verkoper is als enige verantwoordelijk voor de onbeschikbaarheid van zijn producten. Avanis staat niet in voor de juistheid van de informatie van Derden Verkopers op de Site en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

In geval van onbeschikbaarheid van een product van Avanis of van een derde-verkoper, zal de Klant hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht en zal de bestelling voor dat specifieke product automatisch worden geannuleerd. De rest van de bestelling blijft vast en definitief. Indien de betaling voor dit product reeds van de rekening van de Klant is afgeschreven, zal deze worden terugbetaald. Anders zal de prijs van het niet-beschikbare product niet worden gedebiteerd.


ARTIKEL 6 - BETALING VAN DE PRIJS

6.1 - Betalingswijzen

De betaling wordt door de Klant online verricht bij de bestelling.

Voor alle producten, kan de betaling worden gedaan:

 • met een betaalpas online (Bancontact, VISA, Mastercard, American Express),

Voor Avanis Producten:

 • met Paypal,
 • met iDeal,
 • telefonisch of per bankoverschrijving,
 • handmatig overmaken,
 • in België met Oney Bank (in 3x).

Voor elke bestelling zal de betaling afzonderlijk worden geïnd:

 • voor Avanis: bij de bevestiging van bestelling, de prijs van de bestelde Avanis-producten en de leveringskosten van Avanis
 • voor elke derde-verkoper: na bevestiging van verzending, de prijs van de verzonden producten van de derde-verkoper en de leveringskosten van de derde-verkoper

De door de Klant gevalideerde bestelling zal pas als effectief worden beschouwd wanneer de betaling door Avanis is ontvangen.

De betaling van de producten van de Derde Verkoper wordt verwerkt en geïnd op een geblokkeerde rekening om de veiligheid van de betaling te garanderen, en wordt pas aan de genoemde Derde Verkoper overgemaakt wanneer de transactie definitief is gevalideerd.

Indien Avanis aansprakelijk wordt gesteld voor schade als gevolg van een fout in de afgeschreven bedragen, kan Avanis geheel of gedeeltelijk van haar aansprakelijkheid worden ontheven door te bewijzen dat de fout te wijten is aan de consument, aan een niet te voorziene en onoverkomelijke handeling van een derde, of aan overmacht.

Overeenkomstig artikel L. 441-6 van het Franse Wetboek van Koophandel, is een vergoeding van 40 euro verschuldigd bij gebrek aan betaling vanaf de dag na de op de factuur vermelde betalingsdatum, evenals boetes voor te late betaling gelijk aan 3 maal de wettelijke interestvoet.

6.2 - Veiligstellen van betalingen

Betalingen op de Site zijn volledig beveiligd. De door de Klant ingevoerde bankgegevens (betaalpasnummer en vervaldatum) worden nooit doorgegeven aan Derden Verkopers.

Dankzij de technische kenmerken van de encryptiesoftware die op de Site wordt gebruikt, kunnen de bankgegevens van de Klant niet door derden worden onderschept. Door de bankgegevens mee te delen, aanvaardt de Klant bij voorbaat en onvoorwaardelijk dat Avanis overgaat tot de beveiligde transactie. De klant geeft zijn bank dus bij voorbaat toestemming om zijn rekening te debiteren op basis van de door Avanis verstuurde afschriften, zelfs bij afwezigheid van de kaarthouder ondertekende facturen. De machtiging om de rekening van de klant te debiteren wordt uitsluitend gegeven voor het bedrag van de aangekochte en gefactureerde producten.

6.3 - Fraudebestrijdingsmaatregelen

Avanis controleert bepaalde bestellingen en kan de Klant vragen om benodigde documenten om de bestelling vrij te geven.


ARIKEL 7 - LEVERING

ARTIKEL 7.1 - Leveringstermijnen en -methoden

Na bevestiging van de bestelling worden de bestelde Producten geleverd door het door de klant gekozen transportbedrijf, onder voorbehoud van hun beschikbaarheid, en tenzij anders aangegeven aan de klant bij het plaatsen van de bestelling, binnen een maximumtermijn van:

 • voor Avanis-producten: tweeënzeventig (72) werkuren
 • voor producten van Derden Verkopers: zesennegentig (96) werkuren

De Klant wordt per mail op de hoogte gebracht van de verzonden producten aan de vervoerder. Voor Avanis-producten is de opvolging van de lopende levering beschikbaar op het klantenprofiel.

Om beschikbaarheidsredenen van de producten en het grote aantal Derden Verkopers, kan een bestelling in een of meer zendingen worden geleverd.

Indien de Klant specifiek meerdere leveringsplaatsen wenst, dient hij meerdere bestellingen te plaatsen, waarbij de leveringskosten voor elk van de bestellingen hem worden aangerekend.

Voor leveringen in Nederland en België verbindt de vervoerder zich ertoe de bestelling op het door de klant opgegeven adres te leveren binnen vierentwintig (24) tot tweeënzeventig (72) werkuren door DPD (van maandag tot zaterdag). Alle leveringen vinden plaats tussen acht (8) uur 's morgens en achttien (18) uur 's avonds op het door de Klant aangegeven adres. In geval van afwezigheid wordt de Klant normaal geïnformeerd per post, e-mail of SMS, naargelang de gekozen vervoerder.

In geval van een vertraging in de levering, die de bij het sluiten van het contract overeengekomen termijn overschrijdt, moet de Klant contact opnemen met de Klantenservice van Avanis (voor producten van Avanis) of van de Derden Verkoper (voor producten van de Derden Verkoper), via zijn/haar klantenprofiel, of per e-mail, of per brief, om te vragen of de levering binnen een redelijk extra termijn wordt uitgevoerd.

Indien de levering na dit extra termijn nog steeds niet heeft plaatsgevonden, kan de Klant de annulering van zijn/haar bestelling aanvragen bij de Avanis Klantenservice (voor Avanis producten) of bij de Derde Verkoper (voor producten van Derde Verkopers), via zijn klantenrekening, per e-mail, of per brief. De bestelling wordt na ontvangst van dit verzoek geacht te zijn geannuleerd. Daarna zal de Klant binnen 14 dagen het totale betaalde bedrag terugbetaald krijgen.

Avanis is alleen verantwoordelijk voor verzendingen en verzendtijden voor Avanis producten.

Verkopers van Derden zijn als enige verantwoordelijk voor verzendingen en verzendtijden van Producten van Verkopers van Derden.

Artikel 7.2 - Ontvangst

Bij de levering moet de klant de leveringsbon ondertekenen. Deze leveringsbon geldt als bewijs van ontvangst van de bestelling. Bezorging vindt plaats bij de ingang van winkels of op de begane grond voor gebouwen, kantoren, huizen (paviljoens) of andere inrichtingen.

Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die de bestelling daadwerkelijk (fysiek) in ontvangst neemt, alle relevante voorbehouden op de leveringsbon op gedetailleerde en nauwkeurige wijze alle voorbehouden te vermelden die hij/zij relevant acht.

In geval van zichtbare gebreken heeft de Klant het recht de goederen terug te zenden onder de volgende voorwaarden.

In geval van een defect moet de Klant, de Klantenservice van Avanis (voor Avanis producten) of de Derden Verkoper (voor producten van de Derde Verkoper), zo snel mogelijk op de hoogte brengen. De Klant behoudt het recht om de toepassing van de wettelijke garanties te vragen.

Artikel 7.3 - Retourzendingen en het ruilen voor niet-conforme of gebrekkige producten

De Klant heeft recht op de wettelijke garanties van conformiteit en verborgen gebreken, in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen zoals bedoeld in het artikel Verantwoordelijkheden – Garanties.

Indien de Klant een bezorging weigert wegens een fout in de inhoud van de levering, of wegens een niet-conformiteit of gebrekkigheid van de bestelde producten, moet de Klant onmiddellijk contact opnemen met de Avanis Klantenservice (voor Avanis-producten) of de Derde Verkoper (voor Derde Verkoopproducten). Dit kan in de rubriek 'Terugzenden van producten' op de Site, om de toepasselijke retourprocedure, de ontvanger van de terugzending (Avanis of de Derde-verkoper) en het terugzendingsadres, te bepalen.

De klant wordt op de hoogte gebracht dat de afhaalpunten bedoeld zijn voor het ophalen van de door de klant bestelde goederen. Het afhaalpunt is immers niet gemachtigd de goederen terug te nemen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Avanis of de Derden Verkoper. De klant mag zich dus nooit naar een afhaalpunt begeven om zijn levering terug te sturen, tenzij hij vooraf schriftelijke toestemming per e-mail van Avanis of de Derden Verkoper heeft gekregen. In het geval dat de klant de retourprocedure niet respecteert en zich zonder voorafgaand akkoord naar een afhaalpunt begeeft, heeft het afhaalpunt het recht om de producten te weigeren.

Alle artikelen moeten worden teruggestuurd met hun accessoires en instructies en, voor zover mogelijk, in hun oorspronkelijke verpakking.

De Klant beschikt over wettelijke termijnen om een creditnota aan te vragen of om het gehele bedrag of gedeeltelijk terug te krijgen, overeenkomstig de bepalingen van artikel L.217-10 van het Wetboek van Consumentenrecht.

De consument beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om op te treden.

De consument kan kiezen tussen reparatie of vervanging van de goederen. Zoals bepaald in artikel L217-9 van het wetboek van consumentenrecht. De verkoper kan ook voor een andere methode kiezen dan die van de koper. Dit met name als de keuze van de kosten niet in verhouding staan tot de keuze van de koper.

Gedurende 24 maanden na aankoop, hoeft de consument geen bewijs te leveren van het conformiteitsgebrek .

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van een eventuele commerciële garantie.

De consument kan besluiten een beroep te doen op de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed.

In dit geval kan hij/zij kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.


ARTIKEL 8 - OVERDRACHT VAN EIGENDOM - OVERDRACHT VAN RISICO

De eigendomsoverdracht van de producten aan de Klant gebeurt op het moment van levering van de genoemde producten.


ARTIKEL 9 - ONTBINDINGSRECHT

9.1 Volgens artikel L.221-18 van de Franse consumentenwet beschikt de Klant over een termijn van veertien dagen, vanaf de datum van ontvangst van de bestelling, om zijn/haar recht tot terugtrekking uit te oefenen, zonder dat hij/zij zijn/haar beslissing hoeft te motiveren of andere kosten hoeft te maken dan die genoemd in artikel L. 221-23 tot L. 221-25.

9.2 Het ontbindingsrecht moet worden uitgeoefend:

 • Bij Avanis voor de producten van Avanis
 • Bij de Derden Verkoper voor producten van de Derden Verkoper

Om het verzoek correct te behandelen, wordt de Klant geadviseerd Avanis of de Derden Verkoper tijdig op de hoogte te houden en de retourprocedure te volgen die wordt beschreven in de sectie 'Terugzenden van Producten' van de Site.

9.3 Het product moet per post worden teruggestuurd, bij voorkeur met handtekening, naar het aangegeven adres:

 • in het formulier voor terugtrekking dat bij de AV voor Avanis-producten is gevoegd
 • in de algemene verkoopvoorwaarden van de Derden Verkoper voor producten van deze verkoper.

De Klant moet deze binnen veertien (14) dagen na verzending van de terugtrekking naar dit adres sturen. De kosten voor het terugzenden van de goederen zijn uitsluitend voor rekening van de Klant. Avanis en de Derde Verkoper zijn niet verantwoordelijk voor verloren retourzendingen.

9. 4 Het product moet worden teruggezonden in perfecte staat voor wederverkoop, zonder enig spoor van gebruik, met de accessoires, de gebruiksaanwijzing en de originele verpakking. De conformiteit van deze aangifte zal bij ontvangst worden gecontroleerd en gevalideerd.

9.5 Avanis (voor producten van Avanis) of de desbetreffende Derden Verkoper (voor producten van Derden Verkopers) zal de door de Klant betaalde bedragen kosteloos terugbetalen, met uitzondering van de retourkosten.

Bij retour van alle Avanis-producten of alle producten van de Derden Verkoper, bestaat het bedrag uit de prijs van de betreffende producten en de leveringskosten (enkel verstuurkosten) van Avanis of de betreffende Derde Verkoper omvatten.

Bij een gedeeltelijke terugzending van een bestelling bestaat het bedrag van de terugbetaling enkel uit de prijs van de betrokken producten, zonder de leveringskosten.

De terugbetaling dient binnen maximaal veertien (14) dagen te geschieden. De terugbetaling kan echter worden uitgesteld totdat Avanis of de Derden Verkoper de goederen heeft teruggekregen. Of als de verkoper een bewijs van verzending van de teruggezonden goederen heeft ontvangen.

9.6 Indien de Klant gebruik maakt van zijn terugtrekkingsrecht en een gedeelte of het hele bedrag heeft betaald via een kredietovereenkomst, dan wordt deze overeenkomst zonder boete ontbonden.


ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID - GARANTIE

10.1 Avanis en de Derden Verkopers zijn aansprakelijk ten opzichte van de Klant voor de producten die zij verkopen, in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

10. 2 Avanis kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleine afwijkingen die ondanks alle voorzorgsmaatregelen bij producten voorkomen.

10.3 In geval van niet conformiteit heeft de Klant de keuze uit reparatie of vervanging van het product. Zoals bepaald in artikel L217-9 van het wetboek van consumentenrecht kan de verkoper een andere methode kiezen dan de koper heeft gekozen. Dit indien deze keuze, kosten met zich meebrengt, die duidelijk niet in verhouding staan tot de andere methode. Indien reparatie en vervanging van het product onmogelijk is, kan de Klant het product retourneren en de prijs terugbetaald krijgen, of het product houden en een deel van de prijs terugbetaald krijgen overeenkomstig artikel L.217-10 van het Wetboek van Consumentenrecht. De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie die door de verkoper of de fabrikant wordt verstrekt. De consument beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen om op te treden in geval van niet conformiteit.

10.4 In geval van verborgen gebreken is de verkoper aansprakelijk voor gebreken die het product ongeschikt maken voor gebruik, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Klant het niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij/zij van deze gebreken op de hoogte was geweest. In dat geval heeft de Klant de keuze om het product terug te sturen en de prijs terug te krijgen, of het product te houden en een deel van de prijs terug te krijgen. De Klant beschikt over een termijn van 2 jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

10.5 Avanis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-naleving van de reglementaire en wettelijke bepalingen die van kracht zijn in een ander ontvangend land dan Frankrijk. De Klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van de producten, hun behoud en hun gebruik.

10.6 Tenzij de fabrikant niet kan worden geïdentificeerd, kan Avanis niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële of immateriële schade, van welke aard ook, die het gevolg zou kunnen zijn van een slechte werking of een onjuist gebruik van de producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen van de producten die van de fabrikanten komen.

10.7 Naast de wettelijke garantie van conformiteit en de wettelijke garantie van verborgen gebreken, gelden voor bepaalde producten een bijkomende commerciële garantie. Deze wordt aangeboden door de Derden Verkoper en/of de fabrikant. De voorwaarden van deze commerciële garanties zijn toegankelijk via de Site.

Deze commerciële garantie geldt in het algemeen niet voor materiaal dat wordt gebruikt voor competities of voor verhuur, schade als gevolg van slijtage, onjuist gebruik, gebrek aan of gebrekkig onderhoud, of wijzigingen die na de levering aan het product zijn toegevoegd.

Deze commercië ;le garantie dekt evenmin:

 • de vervanging van zogenaamde verbruiksgoederen,
 • niet–conform, onregelmatig en afwijkend gebruik van de producten,
 • de gebreken of bijzonderheden van een artikel met productbeschrijving,
 • gevolgen van een onjuist gebruik van de producten

In het kader van deze specifieke commerciële garantie zijn alle retourzendingen van defecte onderdelen over het algemeen voor rekening van de Klant. Een onvolledige of gedeeltelijke retourzending valt niet onder de garantie. Elk teken van wijziging of demontage zal leiden tot het vervallen van de garantie.

10.8 Voor vragen over garanties op producten, kan de klant, alvorens een bestelling te plaatsen, een vraag stellen aan de Klantenservice, via het contactgedeelte van de Site.


ARTIKEL 11 - Privacy - Bescherming van persoonsgegevens

Deze AV zijn onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, alsmede aan die van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden, en enige andere toepasselijke regelgeving op dit gebied die deze op een later tijdstip kan aanvullen of vervangen.

De persoonlijke informatie en gegevens betreffende de Klant zijn noodzakelijk voor het beheer van de bestellingen van de Klant en voor de commerciële relatie tussen Avanis en de Klant. Deze gegevens zijn bijvoorbeeld: Naam, Adres, Telefoonnummer, E-mail adres, Credit card informatie, IP adres. Zonder dergelijke informatie kan Avanis haar dienst niet verlenen. Deze informatie kan worden doorgegeven aan bedrijven die aan deze relatie bijdragen, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en orders voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan. Deze computerverwerking is aangegeven bij de Nationale Commissie voor informatietechnologie en burgerlijke vrijheden (Comission Nationale Informatique et Libertés), onder nummer: 1390007.

Deze informatie en gegevens worden bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen. Deze informatie kan door Avanis worden gebruikt om de klant promotionele aanbiedingen te sturen, voor statistische doeleinden en fraudebestrijding, voor het legitieme belang van commerciële ontwikkeling, technische verbetering van haar systemen en kennis van haar klanten en, ten slotte, indien nodig met toestemming van de klant, om de diensten te personaliseren, met name door middel van reclame. Afhankelijk van de keuzes die de klant maakt bij het aanmaken of raadplegen van zijn account, kan hij aanbiedingen van Avanis ontvangen.

De Klant heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven voor de nieuwsbrieven van Avanis, hetzij door te klikken op de link in alle E-mails, hetzij door zich te wenden tot dit adres https://www.alltricks.nl/newsletter/afmelden. De Belgische Klant heeft ook de mogelijkheid om zich in te schrijven op de telefonische Bel-me-niet-meer-lijst. Informatie over dit systeem is beschikbaar op de website Economie.fgov.be. Voor de Nederlandse Klant is dit niet meer mogelijk sinds de wijziging van de Telecommunicatiewet op 1 juli 2021, waarbij de lijst is opgeheven. Meer informatie vind je hier.

De Site biedt Klanten ook de mogelijkheid om de prestaties van Derden Verkopers te evalueren nadat de bestelling is geleverd. De beoordeling geschiedt aan de hand van evaluatiecriteria. In dit opzicht heeft AVANIS geen controle over de door de Klanten gemaakte beoordeling, die zij enkel op de Site opslaat. AVANIS mag echter, zonder voorafgaande kennisgeving, beoordelingen verwijderen waarvan de inhoud als illegaal aan AVANIS is gemeld. De beoordelingen die door de Klanten worden achtergelaten, evenals het pseudoniem van de Klant, kunnen zichtbaar zijn voor elke bezoeker van de Site. De Klant verbindt zich ertoe de diensten van de Verkopers van Derden objectief te becommentariëren en te evalueren en erkent dat hij zich ervan bewust is dat hij strafrechtelijk vervolgd kan worden, met name in geval van lasterlijke, smadende en/of bedrieglijke commentaren.

De Klant kan ook zijn/haar persoonlijke gegevens raadplegen en wijzigen op zijn/haar klantenpagina.

De klant heeft het recht op toegang, wijziging, verzet, overdraagbaarheid, beperking en verwijdering van informatie die hem betreft, alsmede het recht om richtlijnen vast te stellen betreffende het lot van zijn/haar persoonlijke gegevens in geval van overlijden, die hij/zij per gewone post aan Avanis dient te sturen. Hij/zij dient hierbij zijn/haar identiteit te bewijzen :

ALLTRICKS - Klantenservice
5 avenue Newton, ZAC du Pas du Lac
78180 Montigny-le-Bretonneux - Frankrijk

Of via ons contactformulier.

Ten slotte heeft de Klant het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


ARTIKEL 12- BEDRIJFSGEGEVENS

AVANIS
7 rue de la Fosse aux Canes
28200 CHATEAUDUN FRANKRIJK


ARTIKEL 13 - GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT - BEHANDELING VAN KLACHTEN - BEMIDDELING

Alle aankopen via de Site vallen onder het Franse recht.

Elke klacht kan via de contactformulieren die beschikbaar zijn in het tabblad 'contact' worden ingediend, en de Klant zal zo spoedig mogelijk worden beantwoord.

In geval van problemen bij de toepassing van de AV, heeft de Klant de mogelijkheid om, voorafgaand enige bemiddeling of gerechtelijke procedure, een gezamenlijke oplossing te zoeken, met name met de hulp van een branchevereniging, een consumentenvereniging, de Europese dienst voor onlinegeschillenbeslechting (https://ec.europa.eu/consumers/odr).

Als algemene regel, en onder voorbehoud van de beoordeling door de rechtbanken, de naleving van de bepalingen van de AV met betrekking tot de contractuele garantie veronderstelt dat de Klant zijn financiële verbintenissen ten aanzien van Avanis nakomt.

Elk geschil dat niet gezamenlijk kan worden opgelost, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van de plaats waar de Klant verbleef op het moment van het sluiten van de overeenkomst of het plaatsvinden van het schade brengende feit.


ANNEXE - STANDAARDFORMULIER VOOR HERROEPING VAN AVANIS-PRODUCTEN

HERROEPINGFORMULIER

Ter attentie van:
Avanis
Service Retour ALLTRICKS
7 rue des 13 Langues
28200 Châteaudun
Frankrijk

Ik/Wij (*) stel/stellen u (*) hierbij in kennis van mijn/onze (*) terugtrekking uit de overeenkomst betreffende de verkoop van de goederen (*)/voor het verrichten van de diensten (*) hieronder:

.

Besteld op (*)/Ontvangen op (*) :
Naam van koper (s):
Adres van koper(s) :
Handtekening van koper(s) indien het formulier per brief wordt gestuurd:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit verzoek kan op elke willekeurige wijze naar bovenstaand adres worden gezonden.'

INFORMATIE OVER DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract zonder opgave van redenen binnen veertien dagen op te zeggen.
De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatste voorwerp fysiek in bezit neemt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons door middel van een verklaring (bijv. een brief per post, fax of Email) op de hoogte stellen van je beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Je kunt ook het voorbeeldformulier voor herroeping of een andere verklaring op onze website www.alltricks.nl invullen en opsturen. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij je onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de herroeping via een duurzaam medium (bv. per Email). Voor de nakoming van de herroepingstermijn moet de notificatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verzend zijn.

.

Gevolgen van terugtrekking

Als je het contract ontbindt, zullen wij alle betalingen die wij van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de goedkopere standaard leveringsmethode, die door ons wordt aangeboden) zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om je terug te trekken uit dit contract, terugbetalen. Wij zullen de terugbetaling verrichten via dezelfde betalingsmethode die je voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij je uitdrukkelijk instemt met een andere methode. Je hoeft geen kosten te betalen om de terugbetaling te ontvangen. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij de goederen hebben ontvangen of totdat je een bewijs van verzending van de goederen hebt doorgegeven. Je behoort de goederen, zonder onnodige vertraging en binnen veertien dagen, nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van je beslissing, aan ons terug te zenden.
Je zal de directe kosten voor het terugzenden van de goederen moeten betalen.

Alltricks

ALLTRICKS NEWSLETTER

Schrijf je in om de Alltricks Newsletter te ontvangen, met speciale aanbiedingen en kortingen!

Onze partners

(1) Korting berekend op de laagste Alltricks prijs gedurende de laatste 30 dagen voor de startdatum van de promotie voor dit product. (2) Korting berekend op de laagste Alltricks prijs gedurende de laatste 30 dagen voor de start van de sales. (3) Korting berekend op de laagste Alltricks prijs gedurende de laatste 30 dagen voor de begindatum van de uitverkoop van dit product. (4) Enkel geldig op producten verkocht en verzonden door Alltricks. (5) Vanuit de GMT+1 tijdzone. (6) GMT+1 tijdzone, alleen Creditcard en PayPal bestellingen. Tot 18u met Chronopost en tot 15u met andere leveringsmethoden. Alleen geldig op producten verkocht en verzonden door Alltricks. Met uitzondering van feestdagen en weekends. (7) Gebruikelijke levertijd. (8) Gebruikelijke tijd om je bestelling voor te bereiden. Enkel geldig op producten verkocht en verzonden door Alltricks. (9) Voer de voucher code in voordat je je bestelling bevestigd. (10) Voor creditcard betalingen tussen €80 en €6000. Alleen geldig in België en Nederland, op alle producten verkocht en verzonden door Alltricks. (11) Indien je onmiddellijk afrekent. (12) 10% van de bestellingen kan worden onderworpen aan een willekeurige controle door Oney, waarvoor 24 uur extra nodig is. Sorry voor het ongemak. (13) Ongelimiteerde, gratis leveringen het hele jaar lang! Enkel geldig in Nederland en België, indien je een Premium account hebt. (14) Een extra -10% korting, zonder minimum aankoop op alle producten verkocht en verzonden door Alltricks. De korting wordt opgestuurd op de dag van je verjaardag - indien je een Premium account hebt. 1 keer geldig. (15) De aanbevolen handelsprijs van de leverancier (of de door de partner-verkoper meegedeelde handelsprijs in het geval van producten van partner-verkopers) (16) In januari 2015, via een stemming van Trustpilot gebruikers, onder de e-commerce sites aanwezig op het Trustpilot platform. (17) Een krediet verbindt je en moet terugbetaald worden. Controleer of je kunt terugbetalen voordat je je bindt. (18) Exclusief producten verkocht door partners

BEVESTIGING VAN HET STOPZETTEN VAN HET VERZAMELEN VAN INFORMATIE

Weet je zeker dat je bezwaar wilt maken tegen het verzamelen van je gegevens en wilt vragen om verder te browsen?